คลังเตรียมออกกฎหมายดึงเงินในบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 10 ปีเก็บเข้าคลัง คาดได้เงินเป็นหมื่นล้าน แจงเจ้าของสามารถขอคืนได้
  • ด้วยแนวคิดคือ เพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการเงินดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ
  • โดยคาดว่าเงินในบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปรวมกันระดับหมื่นล้านบาท
  • ทั้งนี้ ภายใน 3 เดือนก่อนวันสิ้นปี หากพบว่าบัญชีไหนเข้าข่ายไม่เคลื่อนไหวตามกำหนด จะมีการแจ้งให้เจ้าของบัญชีหรือทายาทมาดำเนินการฝาก-ถอนหรือโอนเงิน หรือปิดบัญชีก่อนจะสิ้นปี
  • หากไม่ดำเนินการในเวลาที่กำหนด ให้สถาบันการเงินปิดบัญชีนำส่งข้อมูลและเงินมายังกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเปิดบัญชีเรียกว่า “บัญชีเพื่อการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน” เพื่อรับโอนเงินดังกล่าว โดยเงินจะถูกนำไปรวมกับบัญชีเงินคงคลัง
  • อย่างไรก็ตาม หากมีการเรียกร้องเงินคืนจากผู้มีสิทธิหรือทายาท ให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและจำนวนเงินที่จะคืน โดยให้แจ้งสถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นภายใน 15 วันทำการนับแต่ได้รับคำขอ
Source : กรุงเทพธุรกิจ
ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/778713